Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v spoločnosti Depiluj, s.r.o., Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín,  (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Prevádzkovateľ“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na info@italwaxslovakia.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

Spoločnosť Depiluj, s.r.o. zodpovedná za ochranu osobných údajov a pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb, kontaktujte nás na tel.: 0903 406 550, 0911 908 215, e-mail: info@italwaxslovakia.sk

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli poskytovať služby našim zákazníkom a vykonávať  elektronický obchod a chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.

Predávajúci ako prevádzkovateľ na účely Zákona o ochrane osobných údajov týmto uvádza, že osobné údaje dotknutých osôb, ktoré bude spracovávať budú spracované na účel zabezpečenia predaja tovaru, uzatvorenia kúpnej zmluvy, vystavenia daňových dokladov a marketingové účely spojené s podnikaním predávajúceho. Spracúvanie osobných údajov je tak nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník ako dotknutá osoba, ktorá vystupuje aj ako Kupujúci, alebo Objednávateľ. Táto dotknutá osoba poskytuje pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu a tiež slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Spracovanie osobných údajov sa uskutoční na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu spracovania.  Za týmto účelom tak bude prevádzkovateľ spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

Ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo považovať prístup k jej osobným údajom, ako aj ich opravu.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely skvalitnenia poskytovaného obsahu. Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Ochrana osobných údajov pre Prevádzkovateľa nie je jednorázovou záležitosťou. Informácie, ktoré je Dotknutej osobe povinný vzhľadom na jeho  spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si Prevádzkovateľ vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom zmenu dá Prevádzkovateľ do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

V Košiciach, dňa  18. 11. 2022