REKLAMÁCIA TOVARU


Predávajúci www.italwaxslovakia.sk vybavuje reklamácie zákazníkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi SR.
Všeobecne záručná doba výrobkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky je štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci predložil: príslušný doklad o kúpe (kópiu dokladu), originál potvrdeného záručného listu, ktorý je vždy pri dodaní priložený k elektro zariadeniu napr. depilačný ohrievač,..., sprievodný list obsahujúci detailný popis závady. Na záručný servis elektrických zariadení preberáme výlučne zariadenia, kde je možné preukázať pôvod zariadenia vyplneným záručným listom vystaveným firmou Depiluj, s. r. o.
Ak kupujúci zistí, že prevzatý tovar prejavuje známky poškodenia, bezodkladne, t.j. do 24 hod. informuje predávajúceho buď telefonicky na tel.č. 0911 908 215, 0903 406 550 alebo e-mailom na info@italwaxslovakia.sk. K reklamácii produktov je potrebné odfotiť poškodený tovar a fotky zaslať na info@italwaxslovakia.sk alebo poslať nám poškodený tovar spolu s faktúrou a vyplneným reklamačným formulárom, ktorý je k stiahnutiu nižšie, na adresu: Depiluj, s. r. o., Generala Svobodu 2612, 911 08 Trenčín-Sídlisko Juh